#KTR praises thaman for making samajavaragamana song